Forskningsområden

Prevention

En hälsosam och aktiv livsstil minskar risken för stroke, liksom behandling av riskfaktorer såsom högt blodtryck, diabetes mellitus, och förmaksflimmer. Det finns genetiska faktorer som påverkar uppkomst av stroke, och pågående epidemiologisk och genetisk forskning vid StrokeSyd syftar till att upptäcka nya riskfaktorer och hur dessa kan förhindras. Information till allmänheten om stroke och dess riskfaktorer är viktig och StrokeSyd kommer aktivt sprida denna information vid de årliga Strokedagarna i Malmö (på våren) och Lund (på hösten). Eftersom strokepatienten ofta har multipla diagnoser (diabetes, hypertension) kommer StrokeSyd att även samarbeta med andra centrumbildningar.

Hjärnprotektion

När stroke inträffar, utvecklas hjärnskadan snabbt om inte blodflödet till hjärnan återställs. Vid embolisk stroke, kan skadan begränsas med snabb rekanalisering av avstängda kärl genom kirurgi eller trombolysbehandling. Inom StrokeSyd utvecklas innovativa metoder för att diagnostisera stroke, och en snabbare vårdkedja för akut omhändertagande vid stroke. Forskning inom den translationella experimentella forskningen i StrokeSyd kring hjärnprotektion eller temperaturkontroll/kyla kan utvecklas till ny behandling vid stroke i framtiden.

Rehabilitering

Kliniska och experimentella studier har visat att hjärnan är plastisk, dvs har förmåga att strukturellt omformas så att viss förlorad hjärnfunktion kan återkomma efter stroke. Plasticiteten har betydelse för graden av återhämtning efter stroke samt för effekten av olika rehabiliteringsinsatser. Nya behandlingar baserade på dessa koncept utvecklas av StrokeSyd, inklusive nya träningsmetoder, samt farmakologisk behandling och stamcellsterapier.

Förbättrad livskvalitet

De fysiska- och kognitiva funktionsnedsättningarna efter stroke leder ofta till begränsningar i aktivitet och delaktighet, vilket kan påverka livskvaliteten negativt. Att förbättra livskvaliteten för personer som insjuknat i stroke är därför ett viktigt övergripande mål inom vården- och rehabiliteringen. I pågående studier som bedrivs av forskare inom StrokeSyd utvärderas om livskvaliteten kan förbättras genom nya behandlings- och träningsmetoder.

Uppföljning

Patienter med stroke är i behov av kvalificerad uppföljning av flera anledningar: för att förhindra ytterligare insjuknanden (sekundärprofylax), rehabilitering för att återfå funktioner och för att stödja patient och närstående i sin nya livssituation t.ex. avseende boende, social situation och sysselsättning. Uppföljning för att genomföra dessa åtgärder är komplex och kräver kvalificerade insatser av både sjukhusbaserad vård, primärvård och kommunal vård. StrokeSyd består av medverkande från såväl slutenvård, sjukhusbaserad öppenvård och primärvård och kan aktivt bidra till att effektivare uppföljning uppnås.

Innovationer

I StrokeSyd ingår flera innovationsbolag, grundade av forskare i StrokeSyd vilka utvecklar läkemedel och medicinsk teknik som skall skydda hjärnan efter stroke. Dessa goda förebilder förväntas stimulera innovationskraften inom StrokeSyd och resultera i nya innovationer och utvecklingsbolag. StrokeSyd kommer att bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Region Skåne.